Privacy en cookie verklaring

Coniferenkwekerij Flevoland , gevestigd aan Swifteringweg 13, 8219 PG Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Coniferenkwekerij Flevoland
Bert en Jeannette Staarman
T: 06 513 80813
E: j.staarman@gmail.com

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement informeren wij u hierover.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Coniferen Kwekerij Flevoland en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel en website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden uw aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Coniferenkwekerij Flevoland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Coniferenkwekerij Flevoland gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en voor de interne administratie.

Meer specifiek vragen wij je om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Coniferenkwekerij Flevoland  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Coniferenkwekerij Flevoland  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van maximaal 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Coniferenkwekerij Flevoland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coniferenkwekerij Flevoland  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, worden uw gegevens versleuteld verzonden (https://) omdat Coniferenkwekerij Flevoland gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van Coniferenkwekerij Flevoland, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coniferenkwekerij Flevoland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Coniferenkwekerij Flevoland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coniferenkwekerij Flevoland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van gegevens van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar staarman@hetnet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Coniferenkwekerij Flevoland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via staarman@hetnet.nl.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Coniferenkwekerij Flevoland  zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Coniferenkwekerij Flevoland samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Coniferenkwekerij Flevoland website:

Functionele cookies
Coniferenkwekerij Flevoland plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Coniferenkwekerij Flevoland  maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Coniferenkwekerij Flevoland  heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Coniferenkwekerij Flevoland heeft Google geen toestemming gegeven om via Coniferenkwekerij Flevoland  verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, of u wilt uw gegevens wijzigen, inzien of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens:
Coniferenkwekerij Flevoland
Bert en Jeannette Staarman
T: 06 513 80813
E: j.staarman@gmail.com